Tishxo

  • Leader: Tishxo ( Tishxo )
  • Family: #7113
  • Race: Tishyyy
  • Networth: 1,332,874
  • Population: 934,960
  • Planets: 105